دستگاه آلات شستشوی فرش

انواع دستگاه های شستسوی فرش :

  • دستگاه اتوماتیک ریلی شستشوی فرش باغلطک

  • دستگاه اتوماتیک ریلی شستشوی فرش بدون غلطک

  • دستگاه اتوماتیک میزی شستشوی فرش

  • دستگاه اتوماتیک شستشوی کناره های طول بلند با آبگیر غلطکی

  • دستگاه دو برس شستشوی فرش با برس دیسکی

  • دستگاه تک برس شستشوی فرش

  • دستگاه شستشوی فرش با برس غلطکی

  • دستگاه شلاق زن شستشوی فرش